Familie den Boer

Egbert van Amstel1102

Name
Egbert van Amstel
Birth about 1102

Occupation
ministeriaal van de bisschop van Utrecht
1156 (Age 54 years)

Deathyes

Title
Heer van Amstel
from 1131 to 1172 (Age 29 years)


Shared note

waarschijnlijk zoon van Wolfert van Amstel, heer van Amstel, ministeriaal van de bisschop van Utrecht, schout van Amstelland; vermeld als getuige voor bisschop Andreas in 1131 [1], nogmaals in 1131 [2]; getuige voor bisschop Hartbert in 1143 [3]. In 1145 als getuige vermeld in de oorkonde waarin koning Koenraad volgens rechterlijke uitspraak de Utrechtse kerk bevestigt in het bezit van het graafschap Oostergo en Westergo [4]. In hetzelfde jaar als getuige vermeld in de oorkonde waarbij koning Koenraad aan de kapittelen van de Dom en Oudmunster het uitsluitende recht schenkt, om bij vacature een nieuwe bisschop te kiezen [5]. Getuige voor het kapittel van Sint-Pieter in 1147 [6]. In 1156 herstelt keizer Frederik het kapittel van Si nt-Marie te Utrecht in het bezit van enige tienden en andere goederen, hun door Egbert van Amstel, ministeriaal van Sint-Maarten, wederrechtelijk ontnomen, nadat Egbert van Amstel tevoren ten overstaan van bisschop Hartbert het recht van het kapitte l daarop erkend had en bepaalt verder de grenzen van de wederzijdse landen [7]. Als getuige vermeld in de oorkonde van 1165 waarbij keizer Frederik vergunt, dat door de Nude een waterleiding gegraven zal worden tot afvoer van het water van de Rijn n aar zee, en dat een dam, bij Wijk in de Rijn gelegd, zal blijven bestaan, en beveelt de dam te Zwammerdam, door de graaf van Holland ten onrechte daar aangelegd, op te ruimen [8]. In 1169 oorkondt bisschop Godfried, dat hij door de bemoeiingen van a artsbisschop Philips van Keulen met Egbert van Amstel, die in de rijksban gevallen was, verzoend is, en wel op voorwaarde, dat Egbert de goederen die hij zich wederrechtelijk als leenman had toegeëigend en nu teruggegeven heeft, als dienstgoed van h et schoutambt (van Amstel) heeft terugontvangen, en dat hij verder afstand heeft gedaan van het Bijlmerbroek en de halve tiend van Weesp, die hij zich eveneens wederrechtelijk had toegeëigend [9]. In 1171 als getuige vermeld als keizer Frederik biss chop Godfried bevestigt in het bezit der door keizer Otto II geschonken goederen [10]. Voor het laatst vermeld in 1172, als getuige voor bisschop Godfried, samen met zijn zoon Hendrik [11]. Volgens Van Spaen had Egbert reeds ten tijde van bisschop H artbert een geschil met het kapittel van Sint-Marie te Utrecht. Egbert, dienstman en ministeriaal van Sint-Maarten, had onenigheid met het kapittel van Sint-Marie over het rechtsgebied, de tinsen en tienden van zeker nieuw ontgonnen land, dat Egbert , hoewel het door bisschop Heribert aan het kapittel was toegewezen, zich toegeëigend had. Keizer Frederik verplichtte Egbert echter in 1156 afstand te doen en bepaalde tevens de grenzen van deze "novalia". Voorts bracht Egbert nadeel toe aan de ker k van Sint-Maarten, door zich alle diensten en dienstgelden in Amstel en omliggende gerechten toe te eigenen, terwijl deze eigenlijk de bisschop toekwamen. Hij werd daarvoor in de kerkelijke ban gedaan. Door bemiddeling van Philip, aartsbisschop van Keulen, kwam in 1169 een verzoening tot stand tussen de bisschop en Egbert. Egbert moest afstand doen van alle rechten, die volgens Egbert hem als leenrecht toebehoorden, maar ontving die van de bisschop "in officium villicationis", als meijer (amb tman), voor zich en na zijn dood voor zijn zoon terug. Tevens droeg Egbert het veen Bijlmerbroek en de halve tiend van Weesp over aan de bisschop. Bron: http://www.kareldegrote.nl "Genealogie van Amstel-IJsselstein", door Philip van Dael. [1] OSU, nummer 331, de dato 1131, voor 23 augustus. De getuigen betreffen "clerici et laici, liberi et ministeriales". Er is echter geen duidelijke splitsing in de de rij getuigen aangegeven, doch uit het feit dat Egbert vrij achteraan in de rij st aat, behoort hij waarschijnlijk tot de "ministeriales". [2] OSU, nummer 333, de dato 1131, voor 23 augustus. Als vierde persoon na Egbert in de rij der getuigen wordt Godfried van Amstel genoemd. [3] OSU, nummer 383, de dato 7 oktober 1143. Vermeld onder de "leke-getuigen". [4] OSU, nummer 388, de dato 18 oktober 1145. [5] OSU, nummer 389, de dato 18 oktober 1145. [6] OSU, nummer 392. Vermeld onder de "leke-getuigen". [7] OSU, nummer 414, de dato 1156, tussen 9 maart en 18 juni. [8] OSU, nummer 448, de dato 25 november 1165. [9] OSU, nummer 462. "..quod Eggebertus de Amestella ecclesie sancti Martini et mihi intolerabiles injurias intulit, omne servicium, quod ipsa ecclesia de jure debuit habere in Amestella .." [10] OSU, nummer 472, de dato 12 oktober 1171. [11] OSU, nummer 473, de dato 1172, tussen 18 juni en 24 september. "Ministeriales: Ekbertus de Amestelle, filius ejus Heinricus, ..". OSU: Oorkondenboek van het Sticht Utrecht (Genealogie Boot)